avatar 0.00 -0.42
avatar 0.00 -0.42
avatar 0.00 -0.42
avatar 0.00 -0.04
avatar 0.00 -0.04
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar

set

0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.06 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00